Chương trình đào tạo 15 buổi

 • Buổi 1 & 2

  Khảo sát chữ viết
  Tập cầm bút, để vở, tìm hiểu đơn vị chữ
  Tấp cá nét cơ bản
 • Buổi 3 & 4

  Tập viết đúng quy trình chữ thường
  Tập viết đúng quy trình chữ số
 • Buổi 5 & 6

  Tập viết đúng quy trình chữ hoa
 • Buổi 7 & 8

  Tập viết liền mạch
  Tập viết đúng khoảng cách
  Học các đánh dấu chữ và dấu thanh
 • Buổi 9 & 10

  Ôn lại các kỹ thuật từ buổi đầu
  Kiểm tra giữa khóa
 • Buổi 11 – 14

  Luyện tập thực hành theo từng nhóm chữ, sữa lỗi sai
 • Buổi 15

  Tập sáng tạo chữ, trang trí trình bày bài vở
  Kiểm tra cuối khóa